Z konferencie plánujeme vydať zborník recenzovaných príspevkov a abstraktov nerecenzovaných vystúpení. Zborník bude mať pridelené ISBN a recenzované príspevky budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi. Prijaté recenzované príspevky uverejníme v plnom znení.

Recenzované príspevky

Príspevky môžu byť spracované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán. Prekročenie limitu je možné len s výslovným súhlasom editora zborníka. Prijímame len príspevky spracované v systéme LaTeX . Na tomto mieste onedlho zverejníme šablóny pre písanie príspevku.

Šablóny pre písanie príspevkov

Na tomto mieste si môžete stiahnuť šablóny pre recenzované príspevky. Šablóny sú dostupné vo formáte .zip archívu.

Šablóna pre príspevok v slovenskom jazyku

Šablóna pre príspevok v anglickom jazyku

V archíve nájdete stručný návod, štýlový súbor, konferenčný banner a vzorový dokument. Banner oss-konf.png a štýlový súbor oss-conf.cls je potrebné rozbaliť do rovnakého pracovného adresára, v ktorom budete spracovávať samotný príspevok. Do recenzného konania zasielajte iba výstup vo formáte .pdf. Finálnu verziu príspevku po zapracovaní prípadných pripomienok recenzentov potom zasielajte vo formáte .pdf spolu so zdrojovým súborom .tex.

Nerecenzované príspevky

Text abstraktov nerecenzovaných vystúpení zasielajte ako holý text v kódovaní UTF-8 na adresu editora zborníka. V textovom dokumente uveďte vždy na samostatných riadkoch:

  • Názov príspevku
  • Meno autora resp. autorov

Nasleduje samotný text abstraktu v rozsahu 500 až 1000 slov.

Deadline pre zasielanie abstraktov je 15. jún 2024.