Z konferencie plánujeme vydať zborník recenzovaných príspevkov a abstraktov nerecenzovaných vystúpení. Zborník bude mať pridelené ISBN a recenzované príspevky budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi. Prijaté recenzované príspevky uverejníme v plnom znení.

Recenzované príspevky

Príspevky môžu byť spracované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán. Prekročenie limitu je možné len s výslovným súhlasom editora zborníka. Prijímame len príspevky spracované v systéme LaTeX . Na tomto mieste onedlho zverejníme šablóny pre písanie príspevku.

Nerecenzované príspevky

Text abstraktov nerecenzovaných vystúpení zasielajte ako holý text v kódovaní UTF-8 na adresu editora zborníka. V textovom dokumente uveďte vždy na samostatných riadkoch:

  • Názov príspevku
  • Meno autora resp. autorov

Nasleduje samotný text abstraktu v rozsahu 500 až 1000 slov.

Deadline pre zasielanie abstraktov je 15. jún 2024.