Ľuboš Balážovič, Jakub Fuska – OSS a jeho využitie pri tvorbe Corine Land Cover 2018

Cieľom príspevku je priblížiť využitie open source nástrojov v rôznych fázach prípravy slovenskej časti projektu mapovania európskej krajinnej pokrývky Corine Land Cover. Prípravné práce sa realizovali prostredníctvom skriptov v programovacom jazyku Python a skriptovacom jazyku BASH využívajúcich knižnice GDAL/OGR. Práce, kde bol potrebný aktívny zásah užívateľa, sa realizovali s využitím softvéru QGIS. Tieto nástroje významne pomohli pri konečnej fáze kontroly, v ktorej bolo možné automatizovane identifikovať veľké množstvo aj starších chýb. Časť metodiky tak bola realizovaná v prostredí open source s výnimkou častí kde bolo potrebné využiť predpísaný ArcGIS modul, alebo špecializovaný softvér. Išlo o pilotné využitie tohto softvéru pri realizácii CLC na Slovensku.

Rudolf Blaško – Použitie rôznych písiem v LaTeX-u

TeX, resp. LaTeX disponujú veľmi pekným a hlavne veľmi kvalitným písmom Computer Modern (CS), ktoré vytvoril sám autor Donald Knuth. Toto písmo a jeho novšie rozšírenie Latin Modern (LM) s kvalitnejšími metrikami sú stále na vrchole počítačovej sadzby. Čo sa týka odbornej sadzby (s výrazmi matematickými, fyzikálnymi, chemickými atď.)sú nedostižné. Aj krásna literatúra vysádzaná týmito písmami vyzerá esteticky a príjemne sa číta (tým nemyslíme obsah ale kresbu litier). Pri sadzbe v LaTeX-u môžeme bez problémov použiť viac ako 350 fontov písiem a nemusíme použiť XELaTeX. Niektoré z nich sú kompletné typy písiem (napr. Libre Bodoni) s metrikami a ak ich nemáme, musíme ich inštalovať ako fonty LaTeX-u. Väčšina z nich je riešená pomocou balíčkov, nie všetky sú k dispozícii vo všetkých potrebných fontoch, ale na to aby iniciatívny pisateľ dokázal vytvoriť neesteticky a nečitateľný dokument s množstvom písiem to postačí. Na webe existuje "The LaTeX Font Catalogue", kde si môžeme vhodné písmo vybrať podľa jeho zobrazenia. Ak na dané písmo klikneme, dostaneme sa na podstránku, kde nájdeme ako písmo použiť, adresu na CTAN, kde si ho môžeme stiahnuť a taktiež dátum poslednej aktualizácie. Drvivá väčšina týchto písiem je k dispozícii pri štandardnej inštalácii TexLive, takže ak nepotrebujeme nejaké exotické písmo, stačí vložiť doporučený príkaz do preambuly a písať.

Rudolf Blaško  TikZ a grafy funkcií

Nakresliť graf matematickej funkcie v dnešnej dobe nie je problém. Existuje mnoho desktopových aj webových aplikácií, ktoré dokážu grafy pomerne pekne vykresliť. Mnohokrát býva problém s jeho exportom a následným použitím v inom dokumente. Problém nebýva ani "samotná čiara" vykresľujúca graf, ale popisky a sprievodný text, t. j. použité písmo. Pri písaní dokumentov v TeX-u, resp. LaTeX-u je jedna z možností použiť veľmi dobrý program Asymptote (okrem iného, vhodný na 3D animácie priestorových telies). Nevýhodou je, že je nutné dokument prekladať viackrát vrátane Asymptote. Druhá, pre obyčajných užívateľov píšucich v LaTeX-u, vhodnejšia voľba je použiť jeden z najlepších balíčkov TikZ, v ktorom skúsený pisateľ nakreslí prakticky všetko od jednoduchých obrázkov, cez grafy funkcií až po zložité schémy. A nepopierateľná pridaná hodnota (ako aj pri použití Asymptote) ostáva v možnosti použitia všetkých dostupných prostriedkov LaTeX-u. Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľa s praktickým použitím TikZ-u a jeho možnosťami pri kreslení matematických funkcií v rôznych formátoch (analytický tvar, parametrický tvar, ...) pri tvorbe dokumentov v LaTeX-u. Tento balíček umožňuje jednoducho zvýrazňovať, označovať jednotlivé časti grafov, plochy nim ohraničené, meniť farby, vypĺňať rôznymi vzormi, otáčať, zväčšovať/zmenšovať ap. V spojení s balíčkom animate môžeme nami vytvorené grafy a obrázky jednoducho animovať.

Zdena Dobešová, Michal Kučera – Ako sa zmenil QGIS Processing Modeler vo verzii 3

Článek přináší přehled změn grafického editoru Processing  Modeler pro tvorbu workflow diagramu v QGIS. Porovnání se týká starší verze 2 a novejší verze 3. Došlo nejen k úpravě rozhraní, je nová také sada symbolu a byla rozšířena i funkčnost. Uživatelé si nemusí zvykat na výrazně nové prostředí.  Přibyla možnost přibližování a oddalování modelu. Velká změna nastala v nabídce typu dostupných vstupních dat. Bohužel z hlediska kognice nedošlo k výraznému zlepšení rozlišitelnosti symbolu a ani sémantické transparentnosti symbolu. Základní symboly jsou stále obdélníky, změnila se jen barva výplně a jsou jiné funkční ikony uvnitř symbolu. Nový je formát ukládání dat. Uživatelé se dočkali vylepšení z hlediska funkčnosti.

Ľudmila Jánošíková, Peter Jankovič, Stanislav Mikolajčík – Lokalizácia staníc záchrannej zdravotnej služby s využitím otvorených dát: Prípadová štúdia Prešova

Príspevok prezentuje nový prístup k modelovaniu dopytu po pohotovostnej lekárskej službe v mestskej oblasti, ktorý je založený na otvorených dátach mesta Prešov. V modeli sú obslužné miesta centrami ulíc a dopytom je počet obyvateľov žijúcich na danej ulici. Vzdialenosti medzi obslužnými miestami sú vypočítané pomocou dát OpenStreetMap. Na nájdenie najlepšieho rozmiestnenia sanitných vozidiel v celej oblasti sa používa model váženého p-mediánu. Prípadová štúdia mesta Prešov slúži na prezentovanie nami navrhnutého prístupu. Výkonnosť pôvodných a navrhovaných umiestnení sme vyhodnotili pomocou počítačovej simulácie a historických údajov o výjazdoch sanitných vozidiel.

Aleš Kozubík – Sadzba aktuárskych symbolov v systéme LaTeX

Aktuárske vedy je možné stručne charakterizovať ako špecifické aplikácie matematiky a ostatných prírodných, technických a ekonomických vied v oblasti poisťovníctva. Ako taká má svoju vlastnú symboliku, ktorá sa nie vždy zhoduje so symbolikou bežnou v matematike. Svedčí o tom už samotný fakt existencie piatich rozličných pozícií pre vyznačovanie rôznych vlastností poistenia alebo vodorovné odsúvanie indexov a ich zarovnanie na rôznych pozíciách pre odlíšenie typu poistenia. To prináša nové požiadavky na matematickú sadzbu. V  príspevku bude predstavený balíček actuarialsymbol, ktorý prináša vhodné riešenia.

Aleš Kozubík – Tabuľky ako vystrihnuté z tabuľkových procesorov

Často sa stretávame so situáciami, kedy potrebujeme do dokumentu preniesť zobrazenie tabuľky z tabuľkového procesora. Je to typické napr. pri sadzbe učebníc, kde nám nepostačujú iba tabelované hodnoty ale potrebujeme preniesť celú tabuľku aj s tabuľkovým výpočtovým algoritmom. Jednou možnosťou je vyhotoviť screenshoty tabuľkového procesora. Jej cenou je však bitmapový obrázok, ktorý nie je možné ľubovoľne zväčšovať. Druhou alternatívou je síce vektorové, ale pomerne prácne vykreslenie celej schémy pomocou TikZ-u. V príspevku predstavíme balíček pas-tableur, ktorý prináša riešenia väčšiny situácií vrátane zobrazenia výberu buniek či oblastí v tabuľkách.

Michal Kučera – Využitie QGIS pre spracovanie dát miery ohrozenia železnice

Článok popisuje metodiku vyhodnotenia ohrozenia železničnej infraštruktúry priľahlou vegetáciou.

Matej Madeja, Miroslav Biňas, Jaroslav Porubän – Automatizácia masovej správy počítačových učební pomocou Ansible

Správa veľkého počtu počítačov je vo všeobecnosti veľkou výzvou už dlhé roky, a to najmä v univerzitnom prostredí. Administrátori linuxových systémov sú väčšinou zvyknutí používať skriptovanie, ktoré je relatívne spoľahlivé, problémom je však správa zariadení s operačným systémom (OS) Windows. Rôzne skupiny nástrojov pomáhajú so správou takýchto zariadení, napríklad využitím skupinovej politiky systému alebo externými nástrojmi. V článku popisujeme využitie automatizačného nástroja Ansible pre správu počítačových učební s OS Windows na Technickej univerzite v Košiciach. Článok popisuje získané skúsenosti počas jeho 2 ročného používania v praxi a prezentuje aj konkrétne riešenia v rámci projektu anstall.

Jiří Rybička – Spracovanie textov a záverečné práce

Závěrečné práce představují vizitku každé vzdělávací instituce a jsou na ně kladeny různorodé požadavky. Pracoviště ÚI PEF MENDELU se dlouhodobě zaměřuje na formální stránku (nejen) závěrečných prací a výuka zaměřená na zpracování textů je obsažena v různých předmětech. Příspěvek přináší hodnocení úspěšnosti této výuky rozborem vybraných jevů.

Jan Šustek – Generovanie dokumentovaného zdrojového súboru po blokoch (pozri vyžiadaná prednáška)

Juraj Beták, Šimon Štassel – Lepšia kartografia s QGISom: prípadová štúdia Global Solar Atlas

Viac ako desaťročie poskytuje spoločnosť Solargis globálne meteorologické, klimatické a iné geodáta pre podporu solárnej energetiky. Jadrom našej práce je tvorba a operačná prevádzka rozsiahlej časopriestorovej databázy. Mapy sú vynikajúcim prostriedkom, ako takéto dáta vizualizovať, vysvetľovať rôzne fenomény, poskytnúť argumenty pre decíznu sféru, či podporiť edukačný segment v témach efektívnosti solárnej energetiky. V roku 2016 sme začali ambiciózny projekt, ktorý je v súčasnosti prezentovaný na doméne GlobalSolarAtlas.info. Pre sekciu Download sme pripravili a publikovali stovky regionálnych a štátnych tematických máp. Pre náš tím to bola technologická výzva. Na začiatku projektu sme po starostlivom vyhodnotení opustili komerčnú GIS platformu, vybrali sme QGIS a transformovali našu kartografickú produkciu. V tomto príspevku chceme podeliť o našu 3-ročnú skúsenosť s QGISom, s bližším zameraním na kvalitu kartografického výstupu, niektoré triky, ktoré máme radi, či možnosti automatického generovania máp:
- tematické mapy z rastrových vstupov;
- impakt farebnej legendy pre dobrú čitateľnosť a pochopenie mapy;
korektná kombinácia dátovej vrstvy s tieňovaným reliéfom bez skreslenia tematickej farebnej legendy;
triky v štýlovaní, využitie transparencie objektov;
mapové popisky: automatizované versus manuálne umiestnenie;
prepojenie s PyQGIS a limity automatickej tvorby máp; manuálne korekcie a úpravy;
dizajn mapového layoutu: v jednoduchosti je krása (skúsenosti na základe konfrontácie s našimi koncovými užívateľmi);
benefity Open source platformy pre náš tím a pre našich koncových užívateľov.

Miroslav Biňas – Autorské nástroje v jazyku Markdown

Markdown je jednoduchý značkovací jazyk, ktorý bol vytvorený s cieľom umožniť používateľom písať dokumenty vo formáte, ktorý je jednoduchý na čítanie aj písanie s možnosťou ďalšieho exportu do jazyka HTML. Dnes to už nie je len HTML, ale z Markdown-u je možné exportovať dokumenty napr. aj do LaTeX-u, PDF alebo vytvárať knižky vo formáte ePub. V tomto príspevku vám predstavím nástroj Gitbook na tvorbu kompletných knižných publikácií a statický generátor stránok Jekyll, ktorý stránky umožňuje písať práve v tomto formáte.

Miroslav Biňas – Výučba programovania tvorbou počítačových hier

Učiť sa programovať je ťažké. Učiť programovať niekoho iného je však ešte ťažšie. Čo tak však zvýšiť motiváciu študentov tým, že ich budeme učiť programovať spôsobom, kedy budú vytvárať vlastné počítačové hry? V tomto príspevku vám predstavím knižnicu Pygame Zero, ktorá je na tento účel ako stvorená. Tá umožňuje vytvárať hry v jazyku Python, ktorý sa stáva dominantným aj na Slovensku v prostredí stredných škôl. Predstavím vám teda nástroj, pomocou ktorého dokážete u študentov podporiť creativitu. A nie len u nich.

Miroslav Biňas – Robíme IoT s ESP32 v jazyku MicroPython

Arduino je v súčasnosti asi najznámejšia prototypovacia doska, ktorá sa používa aj vo výučbe či už na výučbu programovania alebo sa pomocou nej študenti zoznamujú so základmi elektroniky. Jedno z nevýhod tejto dosky je však absencia komunikačného modulu, pomocou ktorého by bolo možné Arduino pripojiť do internetu. Dokúpením vhodných shield-ov sa však cena takéhoto riešenia môže aj zdvojnásobiť. V rámci príspevku sa vám pokúsim predstaviť dosku ESP32, ktorá odstraňuje uvedené problémy a pridáva ďalšiu výhodu, ktorou je možnosť programovať riadenie v jazyku MicroPython.

Jáchym Čepický – Gisquick: Rýchle zdieľanie máp na open source základe

Gisquick je open source nástroj pro webovou prezentaci geografických dat. Při jeho tvorbě náš slovensko-český tým zúročil dlouholeté zkušenosti při tvorbě webových mapových aplikací pro obce a zkušenosti s organizací vývoje otevřeného software a při nasazování těchto aplikací do produkčního prostředí. Gisquick umožňuje publikaci mapového projektu z prostředí QGIS na web – doslova na několik kliknutí. Jelikož je na straně serveru využit mapový server QGIS, jsou data na webu vykreslena přesně tak, jak byla nastylována v desktopovém prostředí. Součástí webové aplikace je pak vyhledávání prvků pomocí filtrů, měření, navigace, identifikace objektů a tisk mapy do PDF. Celé řešení je navrženo tak, aby nedošlo k přílišnému zatížení serveru a prohlížeče – data jsou ukládána do vyrovnávací paměti, dlaždicována, atd. Serverová část aplikace je pro jeho rychlé nasazení v domácí infrastruktuře zabalena do izolovaného kontentejneru Docker. Celý projekt má tři části: zásuvný modul pro publikaci projektu v prostředí QGIS-Desktop, serverová část aplikace na bázi QGIS-Server,webového frameworku Django. Prezentační klientská část v jazyce JavaScript využívá OpenLayers a další knihovny pro tvorbu mapových aplikací. Komunikace mezi serverem a klientem je postavena na standardech OGC WMS, WMTS a WFS. Myslíme si, že Gisquick může být zajímavou alternativou k velkým proprietárním řešením pro veřejnou správu a samosprávu. Provozování platformy Gisquick je možné jak na vlastním hardware, tak na hostované infrastruktuře na adrese http://gisquick.org.

Jáchym Čepický – OpenGeoLabs: technická podpora pre otvorený softvér pre GIS

Otevřený software nemá jednoho dodavatele, obyčejně neexistuje jedno kontaktní místo pro uživatele software. Problém lze vyřešit na mnoha úrovních nebo prostřednictvím různých programátorských týmů. OpenGeoLabs s.r.o. nabízí placenou profesionální podporu všem, kteří takovou službu potřebují. Členové našeho týmu jsou součástí otevřených komunit, víme kde a jak se zeptat za vás. Umíme přizpůsobit zdrojový kód některých používaných programů nebo máme kontakty na vývojáře, kteří to umějí lépe. Ve světě otevřeného software pro GIS se pohybujeme od roku 2002, jsme jeho součástí a pomáháme ho budovat.

Martin Dobiaš – 3D mapy v QGIS

Vo verzii 3.0 pribudla v QGIS možnosť zobrazovať dáta v 3D pohľadoch a ďalšie verzie prinášajú ďalšie vylepšenia. Otvárajú sa tým úplne nové možnosti vizualizácie geografických dát v tomto nástroji. V prezentácii sa zameriame na schopnosti QGIS v tomto smere. Priblížime si, ako sa 3D zobrazenie ovláda, aké vstupné vektorové či rastrové dáta sa dajú použiť na vytvorenie 3D máp a aké sú momentálne možnosti nastavenia štýlu dát pre 3D zobrazenie. Ukážeme si tiež niektoré doplnkové nástroje na prácu s 3D dátami. Záverom sa pozrieme na to, aké ďalšie možnosti sú plánované do ďalších verzií.

Martin Dobiaš – Za oponou úspešného open source GIS projektu (pozri vyžiadaná prednáška)

Richard Fabo – Priemyselné zariadenia založené na Arduino a Raspberry Pi. Oslobodenie priemyslu pomocou OSS

Prednáška pojednáva o rozdieloch medzi slobodným a neslobodným operačným systémom / softvérom, s prenesením tejto analógie do oblasti programovania PLC. Krátko uvádza z toho vyplývajúce obmedzenia a rastúcu finančnú náročnosť pri obstarávaní softvérového vybavenia pre neslobodné zariadenia. V ďalšom hovorí o zariadeniach, ktoré, minimálne z pohľadu ich programovania, využívajú otvorené a slobodné vývojové prostredia so silným komunitným pozadím, pričom všetky ako riadiaci člen používajú procesory Atmega (hoci aj nie zákonite vývojové dosky Arduino). Spomenutie najrozšírenejších zariadení je východiskom pre bližšie predstavenie PLC automatov (založených na Arduino Leonardo a Mega) od firmy Industrial Shields, u ktorých sa krátko vymenuje portfólio a najdôležitejšie vlastnosti. Ako zobrazovacie zariadenia budú predstavené dotykové panely založené na Raspberry Pi (resp. Banana Pi alebo TinkerBoard). Uvedú sa najbežnejšie možnosti (a vývojové prostredia) ich programovania, s dôrazom na najdôležitejšiu výhodu – jednoduché rozšírenie s využitím komunitou vytváraných knižníc.

Marian Genčev – Náhodné generovanie písomiek z databáz

Autor přednášky představí užití vlastních maker pro náhodné generování zkouškových písemek pomocí databází, v nichž jsou zapsány jednotlivé úlohy a případně jejich řešení. Důraz při užití maker koncovým uživatelem je kladen na jednoduchost a přehlednost. Systém maker poskytuje možnosti voleb pro vypnutí/zapnutí náhodného generování, resp. zobrazení řešení. Rovněž je podporována možnost generování dvou jazykových mutací z jedné databáze, kterou lze uplatnit v případě výuky studentů v cizím jazyce.

Peter Márton – Rozvoj opensource GISu v Žiline v akademickom roku 2018/2019

Miloslav Ofúkaný, Martin Longauer, Aleš Filip – Publikovanie výdavkov štátu na záchranné práce počas vyhlásených mimoriadnych situácií v období rokov 2013 – 2018

Peter Petrík – Použitie mobilnej aplikácie Input na zber dát

Zber dát je podstatná časť všetkých užívateľov GIS systémov. Input, nová bezplatná open source mobilná aplikácia, bola vytvorená vďaka novovzniknutej knižnici QGIS Quick. S aplikáciou Input sa dajú jednoducho zaznamenať geoinformácie na tablete alebo mobilnom zariadení. V prezentácii sa pokúsime ukázať, ako sa táto nová aplikácia dá použiť pre zaznamenanie pár objektov. Najprv nastavíme jednoduchý projekt v desktopovej verzii QGISu. Potom s pomocou webovej služby Mergin nahráme projekt na mobil a zaznamenáme objekty. So službou Mergin znovu presunieme upravené vektorové vrstvy na desktopový QGIS. Počas prednášky si ukážeme aj ďalšie ovládacie prvky Inputu.

Peter Petrík – Zobrazovanie meteorologických dát v QGIS 3.6

Väčšina objektov z praxe môže byt reprezentovaných v rastrovej alebo vektorovej vrstve. Avšak dáta z oceánografie, meteorológie alebo hydrológie sú zložené z viacerých parametrov (vietor, teplota, tlak), reprezentovaných na nepravidelnej štruktúrovanej sieti vo viacerých časoch (napríklad každú hodinu). Sieťová vrstva je nový typ QGISovej vrstvy, ktorá je práve navrhnutá pre jednoduché zaobchádzanie s týmito dátami. QGIS používa novú knižnicu MDAL, licencovanú pod MIT, pre načítavanie týchto dát. V prezentácii použijeme rozšírenie QGribDownloader na stiahnutie verejne dostupných meteorologických dát. V QGIS 3.6 ich naštýlujeme, zobrazíme a pozrieme sa na rozdielne možnosti prehliadanie a analýzy. S rozšírením Crayfish sa pokúsime pracovať s interaktívnymi grafmi a s exportom animácii.

Peter Piesecký, Andrea Wongreyová – Použitie FOSS GIS pri tvorbe leteckých systémov a leteckých máp

FOSS GIS je veľmi rozvinutý a ponúka veľa možností uplatnenia nie len v univerzitnom prostredí a malých projektoch, ale aj v kritických systémoch pracujúcich v reálnom čase a veľkých kartografických projektoch. Knižnice ako GDAL, PROJ, GEOS a S2 umožňujú odbremeniť programátorov od nutnosti tvorby vlastnej nízko úrovňovej GIS logiky a poskytujú všetko nutné nato, aby sa programátori mohli sústrediť na hlavnú logiku ich konkrétneho riešenia. Nástroje ako QGIS, GRASS, PostGIS, GeoServer a mnohé iné pokrývajú celé spektrum práce GIS analytika a kartografa. Od digitalizácie zozbieraných údajov, cez tvorbu a spravovanie neobmedzene komplexných údajových modelov, analýzu nad týmito modelmi až po ich publikáciu na Internet-e v surovej podobe, alebo v podobe vysoko kvalitných kartografických výstupov. V prezentácií sa pokúsime priblížiť ako používame FOSS GIS na tvorbu kritických systémov pre letectvo a na tvorbu leteckých máp.

Jan Růžička – GeoWeb a GeoServer

Platforma GeoWeb nabízí řadu možností jak dnes vyvíjet geografické informační systémy, které pracují s aktuálními daty, umožňují sdílet znalosti a využívat výpočetní sílu technologií ze skupiny cloud computing. Jedním ze stavebních kamenů této platformy jsou služby standardizované OGC (Open Geospatial Consortium). GeoServer patří mezi hlavní hráče v oblasti implementace nových standardů nebo nových verzí existujících standardů. Pokud máte zájem se seznámit s tím co standardy nabízejí, je GeoServer volbou velmi vhodnou. V rámci příspěvku se podíváme na platformu GeoWeb, včetně využití služeb na bázi cloud computing a ukážeme si jakou roli zde hraje GeoServer. Dále si představíme GeoServer a ukážeme si jeho základní konfiguraci. V rámci diskuse se může evěnovat otázkám pokročilé konfigurace a napojení do infrastruktury.

Pavel Stříž – Ako som učil fraktály a grafy a vzorce a texty lietať (pozri vyžiadaná prednáška)

Pavel Stříž – Malé krôčiky v ConTeXtu alebo príprava veľkej prednášky a rozprávanie o kalendári

Mám toho na TeXovém srdci víc a musí to ze mne ven... Chci příchozím představit některé (hlavně české) TeXové osobnosti a připomenout současný vývoj v TeXovém světě. Poněvadž mi už kape na maják, řekl jsem si, že je čas vyzkoušet ConTeXt Minimals a že slajdíky by mohly být to pravé ořechové na sazbu, relativně nenáročnou ve fázi studia nového prostředí. Když by mi to šlo, bylo by to bezvadné, když ne, mám čas přednášku napsat v něčem jiném. A poněvadž v září 2019 bude představen LuaMetaTeX 2.0 (LMTX), tak jsem si ho rovnou nainstaloval také. Zkusíme si v ConTeXtu "Hello World!", nainstalujeme nový modul a vyzkoušíme si místní filtr. Ukážu, jak snadné je zahodit LaTeX(3) s celým TeXLivem, a když už jsem byl u toho, tak jsem zahodil i můj oblíbený TeXworks a nastavil jsem si editor SciTE s náhledem PDF v programu XpdfReader. Podíváme se na trendy u variabilních a barevných písem. Zavzpomínám krátce na kaligrafii, Manfreda Kleina přes Edwarda R. Tufteho až po vize Hanse Hagena a Taca Hoekwatera. Zamyslím se nad sazbou uvnitř kresby znaků (úzce spjaté s wordcloudy) i nad málo používanou sazbou mimo kresbu znaků se zajištěním průhlednosti. Hra na černou kočku a bílou myš se zakrývající barvou skončila! Je čas renesance Metafontu v podobě MFLua a na oprášení FontForge? Když už jsem "čistil" disk, tak jsem hodil do koše i TikZ a zacílil se na Metapost. Poněvadž je konference v duchu 3D, organizátoři předají dárek či dají alespoň nahlédnout na dvouletý plánovací kalendář s decentním prostorovým efektem. Zamyslím se jaké další 3D efekty by šly vymyslet a jak (ne)výhodně na ně pravděpodobně jít. Příprava kalendářů, když už na nic jiného, je výborné duševní cvičení a ohlednutí se vždy za uplynulým školním/ akademickým/ pracovním/ sazebním rokem. Nu, a jdu si obnovit programy z Koše, třeba se budou ještě hodit... Sakra! Já si ten Koš už vysypal...

Martin Šechný – Otvorené IT nástroje vo vyučovaní fyziky

Bádateľské vyučovanie fyziky môže účelne využiť rôzne IT nástroje. Otvorené IT nástroje prinášajú viaceré výhody. Otvorenosť vyjadrená vhodnou verejnou licenciou dáva používateľovi právo použiť nástroj na akýkoľvek účel a skúmať, ako nástroj funguje. To je sloboda bádania. Efektívne a bezpečné používanie IT nástrojov je obsahom digitálnej gramotnosti pre školu aj prax. Do prehľadu otvorených IT nástrojov pre vyučovanie fyziky možno zaradiť mikroprocesorové stavebnice s paletou elektronických súčiastok, veľké množstvo aplikačného softvéru, simulačný softvér, programovacie jazyky a vývojové prostredia, webové nástroje, virtuálne laboratóriá, katalógy dát, hypertextové dokumenty a iné pomocné zdroje. Zaujímajú nás hlavne také nástroje, ktoré sú dostatočne univerzálne, užitočné a pre žiaka alebo študenta zrozumiteľné, jednoduché. Vhodne zvolené nástroje budú použiteľné vo fyzike, matematike, informatike a v iných predmetoch.

Ondrej Vrábel – Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry sa dá splniť aj efektívnejšie. Projekt Zverejniť.sk ponúka jednoduchú, pohodlnú a efektívnu možnosť zverejňovania dokumentov pre povinné osoby. Všetky nahrané záznamy sú automaticky sprístupnené ako Open data, takže ich je možné jednoducho analyzovať a vyhodnocovať. Projekt zároveň zvyšuje dostupnosť týchto dát pre ľudí s hendikepmi – výstupy sú optimalizované pre čítačky obrazoviek.