Od utorka 2. júla do štvrtka 4. júla 2019 sa uskutoční už 11. ročník konferencie OSSConf (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach), ktorú organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v spolupráci s klubom AMAVET 962Česko-slovenským združením užívateľov TeXu a Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie s nosnou témou 3D tlač.

ossconf-2019

Cieľom našej konferencie je poskytnút priestor pre informovanie o novinkách vo vývoji otvoreného softvéru a otvorených technológií, o možnostiach využitia týchto nástrojov vo vede a vzdelávaní. Chceme tiež poskytnúť priestor pre neformálne priateľské stretnutie užívateľov a priaznivcov otvorených informačných technológií.

Pri príležitosti konferencie bude vydaný zborník príspevkov. Príspevky autorov prijímame buď ako nerecenzované príspevky, z ktorých uverejňujeme len abstrakt alebo recenzované príspevky, ktoré budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi. Šablóna pre písanie príspevkov v typografickom systéme TeX/LaTeX je k dispozícii medzi pokynmi pre autorov. Príspevky prijímame v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Dôležité termíny:

  • Abstrakty príspevkov (recenzované aj nerecenzované): do 7. júna 2019
  • Recenzované príspevky: do 18. júna 2019

Prijímajú príspevky do 8 tematických blokov:

  • 3D tlač
  • Open Data
  • Open GIS
  • Open Hardware
  • OSS vo vzdelávaní
  • TeX a jeho priatelia
  • Vývoj OSS

Počas konferencie sa uskutočnia dve sprievodné podujatia:

Našu konferenciu sa snažíme, tak ako po iné roky, udržat bez platenia vložného.
Účastníci si stravovanie a ubytovanie vybavujú individuálne.