Ľuboš Balážovič, Jakub Fuska – OSS a jeho využitie pri tvorbe Corine Land Cover 2018

Cieľom príspevku je priblížiť využitie open source nástrojov v rôznych fázach prípravy slovenskej časti projektu mapovania európskej krajinnej pokrývky Corine Land Cover. Prípravné práce sa realizovali prostredníctvom skriptov v programovacom jazyku Python a skriptovacom jazyku BASH využívajúcich knižnice GDAL/OGR. Práce, kde bol potrebný aktívny zásah užívateľa, sa realizovali s využitím softvéru QGIS. Tieto nástroje významne pomohli pri konečnej fáze kontroly, v ktorej bolo možné automatizovane identifikovať veľké množstvo aj starších chýb. Časť metodiky tak bola realizovaná v prostredí open source s výnimkou častí kde bolo potrebné využiť predpísaný ArcGIS modul, alebo špecializovaný softvér. Išlo o pilotné využitie tohto softvéru pri realizácii CLC na Slovensku.

Rudolf Blaško – Použitie rôznych písiem v LaTeX-u

TeX, resp. LaTeX disponujú veľmi pekným a hlavne veľmi kvalitným písmom Computer Modern (CS), ktoré vytvoril sám autor Donald Knuth. Toto písmo a jeho novšie rozšírenie Latin Modern (LM) s kvalitnejšími metrikami sú stále na vrchole počítačovej sadzby. Čo sa týka odbornej sadzby (s výrazmi matematickými, fyzikálnymi, chemickými atď.)sú nedostižné. Aj krásna literatúra vysádzaná týmito písmami vyzerá esteticky a príjemne sa číta (tým nemyslíme obsah ale kresbu litier). Pri sadzbe v LaTeX-u môžeme bez problémov použiť viac ako 350 fontov písiem a nemusíme použiť XELaTeX. Niektoré z nich sú kompletné typy písiem (napr. Libre Bodoni) s metrikami a ak ich nemáme, musíme ich inštalovať ako fonty LaTeX-u. Väčšina z nich je riešená pomocou balíčkov, nie všetky sú k dispozícii vo všetkých potrebných fontoch, ale na to aby iniciatívny pisateľ dokázal vytvoriť neesteticky a nečitateľný dokument s množstvom písiem to postačí. Na webe existuje "The LaTeX Font Catalogue", kde si môžeme vhodné písmo vybrať podľa jeho zobrazenia. Ak na dané písmo klikneme, dostaneme sa na podstránku, kde nájdeme ako písmo použiť, adresu na CTAN, kde si ho môžeme stiahnuť a taktiež dátum poslednej aktualizácie. Drvivá väčšina týchto písiem je k dispozícii pri štandardnej inštalácii TexLive, takže ak nepotrebujeme nejaké exotické písmo, stačí vložiť doporučený príkaz do preambuly a písať.

Rudolf Blaško  TikZ a grafy funkcií

Nakresliť graf matematickej funkcie v dnešnej dobe nie je problém. Existuje mnoho desktopových aj webových aplikácií, ktoré dokážu grafy pomerne pekne vykresliť. Mnohokrát býva problém s jeho exportom a následným použitím v inom dokumente. Problém nebýva ani "samotná čiara" vykresľujúca graf, ale popisky a sprievodný text, t. j. použité písmo. Pri písaní dokumentov v TeX-u, resp. LaTeX-u je jedna z možností použiť veľmi dobrý program Asymptote (okrem iného, vhodný na 3D animácie priestorových telies). Nevýhodou je, že je nutné dokument prekladať viackrát vrátane Asymptote. Druhá, pre obyčajných užívateľov píšucich v LaTeX-u, vhodnejšia voľba je použiť jeden z najlepších balíčkov TikZ, v ktorom skúsený pisateľ nakreslí prakticky všetko od jednoduchých obrázkov, cez grafy funkcií až po zložité schémy. A nepopierateľná pridaná hodnota (ako aj pri použití Asymptote) ostáva v možnosti použitia všetkých dostupných prostriedkov LaTeX-u. Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľa s praktickým použitím TikZ-u a jeho možnosťami pri kreslení matematických funkcií v rôznych formátoch (analytický tvar, parametrický tvar, ...) pri tvorbe dokumentov v LaTeX-u. Tento balíček umožňuje jednoducho zvýrazňovať, označovať jednotlivé časti grafov, plochy nim ohraničené, meniť farby, vypĺňať rôznymi vzormi, otáčať, zväčšovať/zmenšovať ap. V spojení s balíčkom animate môžeme nami vytvorené grafy a obrázky jednoducho animovať.

Zdena Dobešová, Michal Kučera – Ako sa zmenil QGIS Processing Modeler vo verzii 3

Článek přináší přehled změn grafického editoru Processing  Modeler pro tvorbu workflow diagramu v QGIS. Porovnání se týká starší verze 2 a novejší verze 3. Došlo nejen k úpravě rozhraní, je nová také sada symbolu a byla rozšířena i funkčnost. Uživatelé si nemusí zvykat na výrazně nové prostředí.  Přibyla možnost přibližování a oddalování modelu. Velká změna nastala v nabídce typu dostupných vstupních dat. Bohužel z hlediska kognice nedošlo k výraznému zlepšení rozlišitelnosti symbolu a ani sémantické transparentnosti symbolu. Základní symboly jsou stále obdélníky, změnila se jen barva výplně a jsou jiné funkční ikony uvnitř symbolu. Nový je formát ukládání dat. Uživatelé se dočkali vylepšení z hlediska funkčnosti.

Ľudmila Jánošíková, Peter Jankovič, Stanislav Mikolajčík – Lokalizácia staníc záchrannej zdravotnej služby s využitím otvorených dát: Prípadová štúdia Prešova

Príspevok prezentuje nový prístup k modelovaniu dopytu po pohotovostnej lekárskej službe v mestskej oblasti, ktorý je založený na otvorených dátach mesta Prešov. V modeli sú obslužné miesta centrami ulíc a dopytom je počet obyvateľov žijúcich na danej ulici. Vzdialenosti medzi obslužnými miestami sú vypočítané pomocou dát OpenStreetMap. Na nájdenie najlepšieho rozmiestnenia sanitných vozidiel v celej oblasti sa používa model váženého p-mediánu. Prípadová štúdia mesta Prešov slúži na prezentovanie nami navrhnutého prístupu. Výkonnosť pôvodných a navrhovaných umiestnení sme vyhodnotili pomocou počítačovej simulácie a historických údajov o výjazdoch sanitných vozidiel.

Aleš Kozubík – Sadzba aktuárskych symbolov v systéme LaTeX

Aktuárske vedy je možné stručne charakterizovať ako špecifické aplikácie matematiky a ostatných prírodných, technických a ekonomických vied v oblasti poisťovníctva. Ako taká má svoju vlastnú symboliku, ktorá sa nie vždy zhoduje so symbolikou bežnou v matematike. Svedčí o tom už samotný fakt existencie piatich rozličných pozícií pre vyznačovanie rôznych vlastností poistenia alebo vodorovné odsúvanie indexov a ich zarovnanie na rôznych pozíciách pre odlíšenie typu poistenia. To prináša nové požiadavky na matematickú sadzbu. V  príspevku bude predstavený balíček actuarialsymbol, ktorý prináša vhodné riešenia.

Aleš Kozubík – Tabuľky ako vystrihnuté z tabuľkových procesorov

Často sa stretávame so situáciami, kedy potrebujeme do dokumentu preniesť zobrazenie tabuľky z tabuľkového procesora. Je to typické napr. pri sadzbe učebníc, kde nám nepostačujú iba tabelované hodnoty ale potrebujeme preniesť celú tabuľku aj s tabuľkovým výpočtovým algoritmom. Jednou možnosťou je vyhotoviť screenshoty tabuľkového procesora. Jej cenou je však bitmapový obrázok, ktorý nie je možné ľubovoľne zväčšovať. Druhou alternatívou je síce vektorové, ale pomerne prácne vykreslenie celej schémy pomocou TikZ-u. V príspevku predstavíme balíček pas-tableur, ktorý prináša riešenia väčšiny situácií vrátane zobrazenia výberu buniek či oblastí v tabuľkách.

Michal Kučera – Využitie QGIS pre spracovanie dát miery ohrozenia železnice

Článok popisuje metodiku vyhodnotenia ohrozenia železničnej infraštruktúry priľahlou vegetáciou.

Matej Madeja, Miroslav Biňas, Jaroslav Porubän – Automatizácia masovej správy počítačových učební pomocou Ansible

Správa veľkého počtu počítačov je vo všeobecnosti veľkou výzvou už dlhé roky, a to najmä v univerzitnom prostredí. Administrátori linuxových systémov sú väčšinou zvyknutí používať skriptovanie, ktoré je relatívne spoľahlivé, problémom je však správa zariadení s operačným systémom (OS) Windows. Rôzne skupiny nástrojov pomáhajú so správou takýchto zariadení, napríklad využitím skupinovej politiky systému alebo externými nástrojmi. V článku popisujeme využitie automatizačného nástroja Ansible pre správu počítačových učební s OS Windows na Technickej univerzite v Košiciach. Článok popisuje získané skúsenosti počas jeho 2 ročného používania v praxi a prezentuje aj konkrétne riešenia v rámci projektu anstall.

Jiří Rybička – Spracovanie textov a záverečné práce

Závěrečné práce představují vizitku každé vzdělávací instituce a jsou na ně kladeny různorodé požadavky. Pracoviště ÚI PEF MENDELU se dlouhodobě zaměřuje na formální stránku (nejen) závěrečných prací a výuka zaměřená na zpracování textů je obsažena v různých předmětech. Příspěvek přináší hodnocení úspěšnosti této výuky rozborem vybraných jevů.

Jan Šustek – Generovanie dokumentovaného zdrojového súboru po blokoch (pozri vyžiadaná prednáška)